ДСТУ Б В.2.6-4-95. ГОСТ 22904-93. Конструкции железобетонные Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ       МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

 

 

Конструкції будинків і споруд

 

 

 

Конструкції залізобетонні

 

 

Магнітний метод

визначення товщини

захисного шару бетону і

розташування арматури

 

 

ДСТУ Б В.2.6-4-95

(ГОСТ 22904-93)

 

Державний комітет України у справах

містобудування і архітектури

Київ 1996

 

Конструкции зданий и сооружений

 

 

 

Конструкции железобетонные

 

 

Магнитный метод

определения толщины

защитного слоя бетона и

расположения арматуры

 

 

ГОСТ 22904-93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации и техническому нормированию в строительстве

Передмова

1    РОЗРОБЛЕНИЙ

Науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій (НДІБК) та Науково-дослідним, проектно-конструкторським і технологічним інститутом бетону і залізобетону (НДІЗБ)

 

2    ПРИЙНЯТИЙ

Міждержавною науково-технічною комісією по стандартизації і технічному нормуванню в будівництві (МНТКБ) 10 листопада 1993р.

За прийняття проголосували:

Найменування

держави

Найменування органу державного управління будівництвом

 

Азербайджанська Республіка

Держбуд

Республіка Вірменія

Держупрархі-тектури

Республіка Бєларусь

Держбуд

Республіка Казахстан

Мінбуд

Киргизька Республіка

Держбуд

Республіка Молдова

Мінархбуд

Російська Федерація

Держбуд

Республіка Таджикістан

Держбуд

Республіка Узбекістан

Держкомархі-тектбуд

Україна

Держкоммісто-будування

 

3   ВВЕДЕНИЙ ЗАМІСТЬ ГОСТ 22904-78 наказом Держкоммістобудування України № 65 від 6 квітня 1995 року

Предисловие

1   РАЗРАБОТАН

Научно-исследовательским институтом строительных конструкций (НИИСК) и Научно-исследовательским, проектно-конструкторским и технологическим институтом бетона и железобетона (НИИЖБ)

2   ПРИНЯТ

Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 10 ноября 1993г.

За принятие проголосовало:

Наименование

государства

Наименование органа государственного управления строительством

Азербайджанская Республика

Госстрой

Республика Армения

Госупрархи-тектуры

Республика Беларусь

Госстрой

Республика Казахстан

Минстрой

Кыргызская Республика

Госстрой

Республика Молдова

Минархстрой

Российская Федерация

Госстрой

Республика Таджикистан

Госстрой

Республика Узбекистан

Госкомархи-тектстрой

Украина

Госкомградо-строительства

 

3   ВЗАМЕН ГОСТ 22904-78

Зміст

 

1   Галузь застосування………………………………… 1

2   Нормативні посилання……………………………… 1

3   Визначення…………………………………………….. 2

4   Основні положення………………………………….. 2

5   Засоби контролю…………………………………….. 2

6   Порядок підготовки і проведення
випробувань………………………………………………. 6

7   Установлення індивідуальної градуювальної
залежності…………………………………………………. 7

8   Правила оформлення результатів
випробувань………………………………………………. 8

Додаток А
Терміни і визначення…………………………………. 10

Додаток Б

Технічні характеристики приладу типу
ИЗС-10Н………………………………………………….. 11

Додаток В

Приклад установлення індивідуальної
градуювальної залежності…………………………. 12

Додаток Г

Приблизне визначення діаметра арматурного
стержня ………………………………………………….. 14

Додаток Д

Форма журналу для запису результатів
випробувань……………………………………………. 16

Содержание

 

1   Область применения………………………………… 1

2   Нормативные ссылки……………………………….. 1

3   Определения………………………………………….. 2

4   Основные положения……………………………….. 2

5   Средства контроля………………………………….. 2

6   Порядок подготовки и проведения
испытаний………………………………………………….. 6

7   Установление индивидуальной градуировочной
зависимости………………………………………………. 7

8   Правила оформления результатов
испытаний………………………………………………….. 8

Приложение А
Термины и определения…………………………….. 10

Приложение Б

Технические характеристики прибора типаИЗС-10Н………………………………………………….. 11

Приложение В

Пример установления индивидуальной
градуировочной зависимости…………………….. 12

Приложение Г

Приближенное определение диаметра
арматурного стержня………………………………… 14

Приложение Д

Форма журнала для записи результатовиспытаний……………………………………………….. 16

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ                 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

 

Конструкції будинків і споруд

Конструкції залізобетонні

Магнітний метод визначення

товщини захисного шару бетону

і розташування арматури

Конструкции зданий и сооружений

Конструкции железобетонные

Магнитный метод определения

толщины защитного слоя бетона

и расположения арматуры

Structures of buildings and erections

Reinforced concrete structures

Magnetic method for the

determination of the thickness

of concrete protection and the

location of the reinforcement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДСТУ Б В.2.6-4-95
(ГОСТ 22904-93)

 

 

Чинний від 1995-07-01

1     ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Даний стандарт розповсюджується на збірні і монолітні залізобетонні конструкції будівель і споруд (далі –конструкції), які виготовляють із бетону різних видів, і установлює магнітний метод визначення товщини захисного шару бетону і розташування сталевої арматури в зазначених конструкціях.

Цей метод застосовують для контролю якості при виготовленні і монтажі збірних та зведенні монолітних залізобетонних конструкцій, під час обстеження стану залізобетонних конструкцій, що експлуатуються, а також для перевірки ефективності технологічних заходів, які застосовують для фіксації сталевої арматури в проектному положенні.

 

2     НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В даному стандарті використанні посилання на такі стандарти:

Дата введения 1995-01-01

1     ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на сборные и монолитные железобетонные конструкции зданий и сооружений (далее – конструкции), изготовляемые из бетона различных видов, и устанавливает магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения стальной арматуры в указанных конструкциях.

Данный метод применяют для контроля качества при изготовлении и монтаже сборных и возведении монолитных железобетонных конструкций, при обследовании состояния эксплуатируемых железобетонных конструкций, а также для проверки эффективности технологических мероприятий, применяемых для фиксации стальной арматуры в проектном положении.

2     НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настощем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.001-80

ГСИ. Организация и порядок проведения государственных испытаний средств измерений

ГОСТ 8.326-89

ГСИ. Метрологическая аттестация средств измерений

ГОСТ 8.383-80

ГСИ. Государственные испытания средств измерений. Основные положения.

 

3     ВИЗНАЧЕННЯ

Терміни та їх визначення, що застосовуються в цьому стандарті, наведені в додатку А.

4     ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1    Магнітний метод заснований на взаємодії магнітного або електромагнітного поля приладу із сталевою арматурою залізобетонної конструкції.

4.2    Товщину захисного шару бетону і розташування сталевої арматури в конструкції визначають на основі експериментально встановленої залежності між показаннями приладу і зазначеними параметрами конструкції, що контролюються.

5   ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ

5.1    Для визначення товщини захисного шару бетону і розташування сталевої арматури в залізобетонній конструкції застосовують магнітні, електромагнітні або вихреструмні прилади, які містять в собі вимірювальний блок, вимірювальний перетворювач і блок живлення.

5.2    Прилади повинні забезпечувати контроль розташування арматури в конструкції і вимірювання товщини захисного шару бетону (tpr) в залежності від номінального діаметра арматури відповідно до таблиці 1.

Таблиця

1

Таблица

3     ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Применяемые в настоящем стандарте термины и их определения приведены в приложении А.

4     ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1    Магнитный метод основан на взаимодействии магнитного или электромагнитного поля прибора со стальной арматурой железобетонной конструкции.

4.2    Толщину защитного слоя бетона и расположение стальной арматуры в конструкции определяют на основе экспериментально установленной зависимости между показаниями прибора и указанными контролируемыми параметрами конструкции.

5   СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ

5.1    Для определения толщины защитного слоя бетона и расположения стальной арматуры в железобетонной конструкции применяют магнитные, электромагнитные или вихретоковые приборы, включающие измерительный блок, измерительный преобразователь и блок питания.

5.2    Приборы должны обеспечивать контроль расположения арматуры в конструкции и измерение толщины защитного слоя бетона (tpr) в зависимости от номинального диаметра арматуры согласно таблице 1.

В міліметрах

В миллиметрах

Номінальний діаметр арматури
Номинальный диаметр арматуры

Діапазон товщини захисного шару бетону Диапазон толщины защитного слоя бетона

tpr

Від

4 до 10 включ.

Від

5 до30включ.

От

От

” 12 ” 32 ”

” 10 ” 60 ”

Понад

32

” 40 ” 120

Свыше

 

 

 

 

 

 

 

 

Допускається застосування приладів, які забезпечують вимірювання тільки в одному або двох із

Допускается применение приборов, обеспечивающих измерения только в одном или двух из
вказаних в таблиці 1 діапазонів, а також приладів, що дозволяють визначити тільки розташування сталевої арматури.

5.3    Границя похибки вимірювання при визначенні розташування окремого арматурного стержня, яка допускається, не повинна бути більше ±10 мм.

5.4    Границя похибки вимірювання товщини захисного шару бетону (tpr) для окремогоарматурного стержня, яка допускається, не повинна бути більше:

указанных в таблице 1 диапазонах, а также приборов, позволяющих определять только расположение стальной арматуры.

5.3    Предел допускаемой погрешности измерения при определении расположения одиночного арматурного стержня не должен быть более ± 10 мм.

5.4    Предел допускаемой погрешности измерения толщины защитного слоя бетона (tpr) для одиночного арматурного стержня не должен быть более:

 мм.

 

5.5   Границя похибки вимірювання товщини захисного шару бетону для конструкції з перехресним армуванням, яка допускається (креслення 1), повинна відповідати значенню, яке вказано в п.5.4, за умови:

а)товщина захисного шару бетону tpr 60мм;

б)крок поздовжніх стержнів S(мм) не менше:

100 при їх діаметрі від 4 до 20 ммвключ.;

150 ”               ” від 12 до 22ммвключ.;

200 ”              ” більше 22 мм;

в)крок поперечних стержнів ρне менше 150мм:

для поперечних стержнів діаметром 4 мм –при діаметрі поздовжніх стержнів 10 ммі менше;

для поперечних стержнів діаметром d1 більше 4 мм –рівним або більше 0,4 номінального діаметра поздовжніх стержнів при їх діаметрі більше 10 мм;

г)відстань у світлі до стержня другого ряду

армування (якщо він є) не менше 50 мм.

При інших значеннях параметрів перехресного армування конструкції границю похибки вимірювання, яка допускається, установлюють виходячи із індивідуальної градуювальної залежності.

5.5   Предел допускаемой погрешности измерения толщины защитного слоя бетона для конструкции с перекрестным армирование (чертеж 1) должен соответствовать значению, указанному в п.5.4, при условии:

а)толщина защитного слоя бетона tpr 60 мм;

б)шаг продольных стержней S(мм) не менее:

100 при их диаметре от 4 до 10 мм включ.;

150 ”                 ” от 12 до 22 мм включ.;

200 ”                 ” свыше 22 мм;

в)шаг поперечных стержней ρне менее 150 мм:

для поперечных стержней диаметром 4 мм – при диаметре продольных стержней 10 мм и менее;

для поперечных стержней диаметром d1 более 4 мм – равным или больше 0,4 номинального диаметра продольных стержней при их диаметре более 10 мм;

г)  расстояние в свету до стержня второго ряда армирования (при его наличии) не менее 50 мм.

При других значениях параметров перекрестного армирования конструкции предел допускаемой погрешности измерения устанавливают исходя из индивидуальной градуировочной зависимости.

5.6    Засоби вимірювання, що випускаються серійно, допускається застосовувати, якщо вони пройшли державні або відомчі випробування згідно з вимогами ГОСТ 8.001 і ГОСТ 8.383 і внесені в державний або відомчий реєстр, про що повинна бути позначка або запис в експлуатаційних документах (паспортах, формулярах, інструкціях по експлуатації) засобу вимірювання, а також пройшли первинний вивір під час їх випуску, що засвідчено свідоцтвом про вивір або записом у паспорті засобу вимірювання.

5.7    Засоби вимірювання, що випускаються одиничними екземплярами або завозяться з-за кордону одиничними екземплярами, допускається використовувати, якщо вони пройшли атестацію відповідно до вимог ГОСТ 8.326, що засвідчено свідоцтвом про метрологічну атестацію.

5.8    В процесі експлуатації засоби вимірювання повинні проходити періодичні вивіри, які проводять відповідно до вказівок в експлуатаційних документах (для засобів вимірювання, які випускаються серійно) або в акті метрологічної атестації.

5.6   Средства измерения, выпускаемые серийно, допускается применять, если они прошли

государственные или ведомственные испытания в соответствии с ГОСТ 8.001 и ГОСТ 8.383 и внесены в государственный или ведомственный реестр, о чем должна иметься отметка или запись в эксплуатационных документах (паспортах, формулярах, инструкциях по эксплуатации) средства измерения, а также прошли первичную поверку при их выпуске, что удостоверено свидетельством о поверке или записью в паспорте средства измерения.

5.7    Средства измерения, выпускаемые единичными экземплярами или ввозимые из-за границы в единичных экземплярах, допускается использовать, если они прошли аттестацию в соответствии с ГОСТ 8.326, что удостоверено свидетельством о метрологической аттестации.

5.8    В процессе эксплуатации средства измерения должны проходить периодические поверки, которые проводят в соответствии с указаниями в эксплуатационных документах (для средств измерения, выпускаемых серийно) или в акте метрологической аттестации.

 

Креслення 1. СХЕМА ПЕРЕХРЕСНОГО АРМУВАННЯ КОНСТРУКЦІЇ.

1 – поверхня бетону конструкції (фрагмента); 2 ‑ поздовжній арматурний стержень, для якого визначають товщину захисного шару бетону; 3 ‑ сусідні поздовжні стержні першого ряду армування; 4 – поздовжній стержень другого ряду армування; 5 – поперечні стержні; 6 – перетворювач приладу.

Чертеж 1. СХЕМА ПЕРЕКРЕСТНОГО АРМИРОВАНИЯ КОНСТРУКЦИИ.

1 – поверхность бетона конструкции (фрагмента); 2 –продольный арматурный стержень, для которого определяют толщину защитного слоя бетона; 3 – соседние продольные стержни первого ряда армирования; 4 – продольный стержень второго ряда армирования, 5 – поперечные стержни; 6 ‑ преобразователь прибора.

Строк між двома послідовними вивірами засобів вимірювання приймають за їх експлуатаційними документами або актами метрологічної атестації.

Після ремонту засобу вимірювання належить проводити позачерговий його вивір.

5.9   Технічні характеристики приладів типу ИЗС-10Н наведені в додатку Б.

6     ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИІ ПРОВЕДЕНИЯ ВИПРОБУВАНЬ

6.1   До проведення випробувань зіставляють технічні характеристики приладу, що застосовується (параметри армування конструкції, які регламентуються розділом 5), із відповідними проектними (очікуваними) значеннями геометричних параметрів армування залізобетонної конструкції, що контролюється.

Якщо технічні характеристики приладу не відповідають параметрам армування конструкції, що контролюється, необхідно встановити індивідуальну градуювальну залежність відповідно до розділу 7.

6.2   Кількість і розташування ділянок конструкції, що контролюються, призначають в залежності від:

¨     мети і умов випробувань;

¨     особливостей проектного рішення конструкції;

¨     технології виготовлення або зведення конструкції з урахуванням фіксації арматурних стержнів;

¨     умов експлуатації конструкції з урахуванням агресивності зовнішнього середовища.

6.3    На поверхні конструкції в місцях вимірювань не повинно бути напливів заввишки понад 3 мм.

6.4    Роботу з приладом належить проводити відповідно до інструкції по його експлуатації.

Межповерочный срок между двумя последовательными проверками средств измерения принимают по их эксплуатационным документам или акту метрологической аттестации.

После ремонта средства измерения следует проводить внеочередную его поверку.

5.9   Технические характеристики приборов типа ИЗС-10Н приведены в приложении Б.

6     ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

6.1   До проведения испытаний сопоставляют технические характеристики применяемого прибора (регламентируемые разделом 5 параметры армирования конструкции) с соответствующими проектными (ожидаемыми) значениями геометрических параметров армирования контролируемой железобетонной конструкции.

При несоответствии технических характеристик прибора параметрам армирования контролируемой конструкции необходимо установить индивидуальную градуировочную зависимость в соответствии с разделом 7.

6.2   Число и расположение контролируемых участков конструкции назначают в зависимости от:

¨     цели и условий испытаний;

¨     особенностей проектного решения конструкции;

¨     технологии изготовления или возведения конструкции с учетом фиксации арматурных стержней;

¨     условий эксплуатации конструкции с учетом агрессивности внешней среды.

6.3    На поверхности конструкции в местах измерений не должно быть наплывов высотой более 3 мм.

6.4    Работу с прибором следует проводить в соответствии с инструкцией по его эксплуатации.

6.5    Якщо товщина захисного шару бетону менша границі вимірювання приладу, що застосовується, випробування проводять через прокладку завтовшки (10,0 ± 0,1) мм із матеріалу, який не має магнетичних властивостей.

Фактичну товщину захисного шару бетону в цьому випадку визначають як різницю між результатами вимірювнння і товщиною цієї прокладки.

6.6   Якщо контролюють розташування сталевої арматури в бетоні конструкції, для якої відсутні дані про діаметр арматури і глибину її розташування, визначають схему розташування арматури і вимірюють її діаметр. Допускається приблизне визначення діаметра арматури за методикою, що наведена в додатку Г.

7     УСТАНОВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ГРАДУЮВАЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ

7.1   Градуювальну залежність для визначення товщини захисного шару бетону установлюють для конкретної залізобетонної конструкції, використовуючи фрагмент її армування з довжиною арматурних стержнів не менше 400 мм.

Вимірювання виконують в практично необхідному діапазоні товщин захисного шару бетону через 5 – 10 мм.

7.2   Вимірювання проводять на спеціальному стенді при температурі і вологості навколишнього середовища, які встановлені як нормальні в експлуатаційній документації на прилад, що використовується.

Стенд повинен забезпечувати:

¨     проведення випробувань з поодинокими арматурними стержнями потрібних діаметрів і з фрагментами армування цієї конкретної конструкції;

¨     установлення зазору, що імітує шар бетону, в діапазоні вимірювань приладу з похибкою не більше ± 0,2 мм. Зазор утворюється прокладками із матеріалу, що не впливає на

6.5       При толщине защитного слоя бетона меньшей предела измерения применяемого прибора испытания проводят через прокладку толщиной (10,0±0,1) мм из материала, не обладающего магнетическими свойствами.

Фактическую толщину защитного слоя бетона в этом случае определяют как разность между результатами измерения и толщиной этой прокладки.

6.6    При контроле расположения стальной арматуры в бетоне конструкции, для которой отсутствуют данные о диаметре арматуры и глубине ее расположения, определяют схему расположения арматуры и измеряют ее диаметр. Допускается приближенное определение диаметра арматуры по методике, приведенной в приложении Г.

7     УСТАНОВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ГРАДУИРОВОЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

7.1    Градуировочную зависимость для определения толщины защитного слоя бетона устанавливают для конкретной железобетонной конструкции, используя фрагмент ее армирования с длиной арматурных стержней не менее 400 мм.

Измерения выполняют в практически необходимом диапазоне толщин защитного слоя бетона через 5 – 10 мм.

7.2    Измерения проводят на специальном стенде при температуре и влажности окружающей среды, которые установлены как нормальные в эксплуатационной документации на используемый прибор.

Стенд должен обеспечивать:

¨     проведение испытаний с одиночными арматурными стержнями требуемых диаметров и с фрагментами армирования этой конкретной конструкции;

¨     установку зазора, имитирующего слой бетона, в диапазоне измерений прибора с погрешностью не более ± 0,2 мм. Зазор образуется прокладками из материала, не
показання приладу (наприклад, оргскло, фанера), або через шар повітря.

Металеві вузли стенду повинні бути розташовані на відстані, що виключає їх вплив на показання приладу.

Поздовжні вісі перетворювача і зразка арматурного стержня повинні бути паралельні одне одному і знаходитись в одній площині, перпендикулярній до робочої поверхні перетворювача приладу.

7.3   При встановленні градуювальної залежності застосовують такий порядок операцій:

¨     розміщення на стенді зразка арматурного стержня потрібного діаметра або фрагмента армування конструкції;

¨     установлення за допомогою прокладок або шару повітря необхідного зазору;

¨     проведення вимірювань з відліком в умовних одиницях;

¨     фіксація результатів проведених вимірювань.

7.4   Для встановлення градуювальної залежності вимірювання необхідно провести не менше ніж при трьох різних зазорах.

Градуювальну залежність оформлюють у вигляді графіка або таблиці.

Приклад встановлення індивідуальної градуювальної залежності наведений у додатку В.

8     ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИПРОБУВАНЬ

8.1    Результати вимірювань заносять до журналу, форма якого наведена в додатку Д.

8.2    При автоматичному контролі результатів вимірювань їх фіксують в аналоговій або цифровій формі.

влияющего на показания прибора (например, оргстекло, фанера), или через слой воздуха.

Металлические узлы стенда должны быть расположены на расстоянии, исключающем их влияние на показания прибора.

Продольные оси преобразователя и образца арматурного стержня должны быть параллельны между собой и находиться в одной плоскости, перпендикулярной к рабочей поверхности преобразователя прибора.

7.3   При установлении градуировочной зависимости применяют следующий порядок операций:

¨     размещение на стенде образца арматурного стержня требуемого диаметра или фрагмента армирования конструкции;

¨     установка с помощью прокладок или слоя воздуха необходимого зазора;

¨     проведение измерений с отсчетом в условных единицах;

¨     фиксация результатов проведенных измерений.

7.4   Для установления градуировочной зависимости измерения необходимо провести не менее чем при трех разных зазорах.

Градуировочную зависимость оформляют в виде графика или таблицы.

Пример установления индивидуальной градуировочной зависимости приведен в приложении В.

8     ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

8.1    Результаты измерений заносят в журнал, форма которого приведена в приложении Д.

8.2    При автоматическом контроле результатов измерений их фиксируют в аналоговой или цифровой форме.

8.3    Фактичні значення товщини захисного шару бетону і розташування сталевої арматури в конструкції за результатами вимірювань порівнюють із значеннями, що встановлені технічною документацією на ці конструкції (з урахуванням граничних відхилень даних параметрів).

8.4    Результати вимірювань оформлюють протоколом, який повинен містити такі дані:

¨     найменування конструкції, що перевіряється (її умовне позначення);

¨     обсяг партії і кількість конструкцій, що контролюються;

¨     тип і номер приладу, що застосовується (з зазначенням дати його останього вивіру);

¨     номери ділянок конструкції, що контролюються, і схему їх розташування на конструкції;

¨     проектні значення геометричних параметрів армування конструкції, що контролюється;

¨     результати проведених вимірювань;

¨     дату проведення випробувань;

¨     посилання на цей стандарт.

8.3       Фактические значения толщины защитного слоя бетона и расположения стальной арматуры в конструкции по результатам измерений сравнивают со значениями, установленными технической документацией на эти конструкции (с учетом предельных отклонений данных параметров).

8.4    Результаты измерений оформляют протоколом, который должен содержать следующие данные:

¨     наименование проверяемой конструкции (ее условное обозначение);

¨     обьем партии и число контролируемых конструкций;

¨     тип и номер применяемого прибора (с указанием даты его последней поверки);

¨     номера контролируемых участков конструкции и схему их расположения на конструкции;

¨     проектные значения геометрических параметров армирования контролируемой конструкции;

¨     результаты проведенных измерений;

¨     дату проведения испытаний;

¨     ссылку на настоящий стандарт.

ДОДАТОК А

(інформаційний)

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Термін

Визначення

Товщина захисного шару бетону, tpr

Для круглої гладкої арматури –відстань по нормалі від поверхні бетону конструкції до найближчої до неї циліндричної твірної арматурного стержня.

Для арматури періодичного профілю –умовна відстань до твірної циліндра, діаметр якого дорівнює номінальному діаметру цієї арматури.

Арматура періодичного профілю

Арматура з розташованими на її поверхні поперечними виступами (рифленням) для поліпшення зчеплення з бетоном конструкції.

Номінальний діаметр арматури періодичного профілю, dн

Діаметр рівновеликого по площі поперечного перерізу круглого гладкого арматурного стержня.

Арматурний стержень

Стержнева арматура або арматурний дріт незалежно від виду їх поставки (окремими пруткамиабо в мотках).

Крок поздовжньої арматури, S

Відстань між осями поздовжньої арматури в одному ряду армування конструкції.

Крок поперечної арматури, ρ

Відстань між осями поперечної арматури в одному ряду армування конструкції.

Градуювальна залежність

Залежність між показаннями приладу і параметрами конструкції, що контролюються.

Зазор

Відстань від поверхні перетворювача приладу до твірної арматурного стержня, яка встановлюється під час градуювання або вивіру приладу.

Розташування арматурного стержня

Проекція осі арматурного стержня на поверхні конструкції.

Примітка.При необхідності розташування місця обриву стержня.

 

Фрагмент армування конструкції

Частина арматурного каркасу конструкції, яка виконана в натуральну величину з використанням арматури діаметром, передбаченим проектом.

Границя похибки вимірювання, що допускається

Найбільша (без урахування знаку) похибка засобу вимірювання, при якій цей засіб вимірювання може бути визнаний придатним і допущеним до застосування.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(информационное)

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин

Определение

Толщина защитного слоя бетона, tpr

Для круглой гладкой арматуры –расстояние по нормали от поверхности бетона конструкции до ближайшей к ней цилиндрической образующей арматурного стержня.

Для арматуры периодического профиля – условное расстояние до образующей цилиндра, диаметр которого равен диаметру этой арматуры.

Арматура периодического профиля

Арматура с расположенными на ее поверхности поперечными выступами (рифлением) для улучшения сцепления с бетоном конструкции.

Номинальный диаметр арматуры периодического профиля, dн

Диаметр равновеликого по площади поперечного сечения круглого гладкого арматурного стержня.

Арматурный стержень

Стержневая арматура или арматурная проволока независимо от вида их поставки (отдельными прутками или в мотках).

Шаг продольной арматуры, S

Расстояние между осями продольной арматуры в одном ряду армирования конструкции.

Шаг поперечной арматуры, ρ

Расстояние между осями поперечной арматуры в одном ряду армирования конструкции.

Градуировоч-ная зависимость

Зависимость между показаниями прибора и контролируемыми параметрами конструкции.

Зазор

Расстояние от поверхности преобразователя прибора до образующей арматурного стержня, устанавливаемое при градуировке или поверке прибора.

Расположение арматурного стержня

Проекция оси арматурного стержня на поверхности конструкции.

Примечание.При необходимости расположения места обрыва стержня.

Фрагмент армирования конструкции

Часть арматурного каркаса конструкции, выполненная в натуральную величину с использованием арматуры диаметром, предусмотренным проектом.

Предел допускаемой погрешности измерения

Наибольшая (без учета знака) погрешность средства измерения, при которой это средство измерения может быть признано годным и допущено к применению.

 

ДОДАТОКБ

(інформаційний)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЛАДУ ТИПУ ИЗС-10Н

 

Характеристики

Показники приладу

Діапазон вимірювання товщини захисного шару бетону при номінальному діаметрі арматури, мм:

від 4 до 10 включ.

” 12 ” 32 включ.

5 – 30

10 – 60

Похибки вимірювань

Відповідають вимогам 5.3 – 5.5

Показники для приладу з автономним живленням, не більше:

споживаний струм, мА

час безперервної роботи від автономного джерела (розрахунковий), год

 

 

 

60

15

Габаритні розміри, мм:

електронного блока

перетворювача

225 x150 x125

220 x 87 x 84

Маса, кг:

електронного блоку

перетворювача

2,8

0,6

Підприємство-виготовлювач

Бобруйський завод ваговимірювальних приладів.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(информационное)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА ТИПА ИЗС-10Н

 

Характеристики

Показатели прибора

Диапазон измерения толщины защитного слоя бетона при номинальном диаметре арматуры, мм:

от 4 до 10 включ.

” 12 ” 32 включ.

5 – 30

10 – 60

Погрешности измерений

Соответствуют требованиям 5.3 – 5.5

Показатели для прибора с автономным питанием, не более:

потребляемый ток, мА

время непрерывной работы от автономного источника (расчетное), ч

 

 

 

60

15

Габаритные размеры, мм:

электронного блока

преобразователя

225 x 150 x 125

220 x 87 x 84

Масса, кг:

электронного блока

преобразователя

2,8

0,6

Предприятие-изготовитель

Бобруйский завод весоизмерительных приборов.

 

ДОДАТОКВ

(інформаційний)

ПРИКЛАД УСТАНОВЛЕННЯІНДИВІДУАЛЬНОЇ ГРАДУЮВАЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ

Приклад установлення індивідуальної градуювальної залежності для визначення товщини захисного шару бетону tprв діапазоні 10 – 50 ммпри армуванні конструкції поздовжніми стержнями діаметром 16 мм, що розташовані з кроком 50 і 100 мм.

При встановленні градуювальної залежності використані:

¨     серійний прилад типу ИЗС – 10Н (вимірювання проводять за рівномірною шкалою приладу, на яку нанесені цифри в умовних одиницях);

¨     випробувальний стенд, який відповідає вимогам 7.2 цього стандарту.

Індивідуальну градуювальну залежність установлюють згідно з 7.3 цього стандарту.

Результати проведених вимірювань наведені в таблиці В. 1

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(информационное)

ПРИМЕР УСТАНОВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ГРАДУИРОВОЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Пример установления индивидуальной градуировочной зависимости для определения толщины защитного слоя бетона tprв диапазоне 10 – 50 ммпри армировании конструкции продольными стержнями диаметром 16 мм, расположенными с шагом 50 и 100 мм.

При установлении градуировочной зависимости использованы:

¨     серийный прибор типа ИЗС – 10Н (измерения проводят по равномерной шкале прибора, на которую нанесены цифры в условных единицах);

¨     испытательный стенд, соответствующий требованиям 7.2 настоящего стандарта.

Индивидуальную градуировочную зависимость устанавливают согласно 7.3 настоящего стандарта.

Результаты проведенных измерений приведены в таблице В.1

 

 

Таблиця                                                                                  В міліметрах

В.1                                                                       В миллиметрах

Таблица

 

Крок поздовжніх стержнів

Шаг продольных стержней

Показання приладу при значенні зазору

Показания прибора при значениии зазора

10

20

30

40

50

50

9

23

37

52

67

100

11

27

44

61

75

 

Графіки градуювальних залежностей, що одержані за цими результатами, наведені на кресленні В.1

Графики полученных по этим результат градуировочных зависимостей приведены на чертеже B.1.

Показання приладу, поділки.

Показания прибора, деления.

 

Креслення В.1.

Градуювальні залежності для поздовжніх стержнів

діаметром 16 мм.

1      якщо крок стержнів S= 50 мм;

2       якщо крок стержнів S=100 мм.

Чертеж В.1.

Градуировочные зависимости для продольных стержней диаметром 16 мм.

1      при шаге стержней S= 50 мм;

2      при шаге стержней S=100 мм.

ДОДАТОК Г

(інформаційний)

НАБЛИЖЕНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

ДІАМЕТРА АРМАТУРНОГО

СТЕРЖНЯ

1    Для наближеного визначення діаметра арматурного стержня визначають і фіксують на поверхні залізобетонної конструкції місце розташування арматури.

2    Установлюють перетворювач приладу на поверхні конструкції і за шкалою приладу або за індивідуальною градуювальною залежністю (додаток В) визначають декілька значень товщини захисного шару бетону tprдля кожного із припустимих діаметрів арматурного стержня, які могли застосовуватись для армування цієї конструкції.

3    Між перетворювачем приладу і поверхнею бетону конструкції установлюють прокладку відповідної товщини tе(наприклад, 10 мм), знову проводять вимірювання і визначають відстань для кожного припустимого діаметра арматурного стержня.

4    Для кожного діаметра арматурного стержня порівнюють значення tprі (tabs – tе).

Як фактичний діаметр dприймають значення, для якого виконується вимога

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(информационное)

ПРИБЛИЖЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ДИАМЕТРА АРМАТУРНОГО

СТЕРЖНЯ

1    Для приближенного определения диаметра арматурного стержня определяют и фиксируют на поверхности железобетонной конструкции место расположения арматуры.

2    Устанавливают преобразователь прибора на поверхности конструкции и по шкале прибора или по индивидуальной градуировочной зависимости (приложение В) определяют несколько значений толщины защитного слоя бетона tprдля каждого из предполагаемых диаметров арматурного стержня, которые могли применяться для армирования данной конструкции.

3    Между преобразователем прибора и поверхностью бетона конструкции устанавливают прокладку соответствующей толщины te(например, 10 мм), вновь проводят измерения и определяют расстояние для каждого предполагаемого диаметра арматурного стержня.

4    Для каждого диаметра арматурного стержня сопоставляют значения tprи (tabs –te).

В качестве фактического диаметра d применяют значение, для которого выполняется требование

 

Приклад

визначення діаметра арматурного

стержня

Діаметр арматурного стержня визначають в бетоні конструкції, для якої магнітним методом за цим стандартом попередньо установлено розташування стержнів арматурної сітки (крок поздовжніх стержнів Sдорівнює 180 мм, поперечних ρ ‑ 200 мм).

Пример

определения диаметра арматурного

стержня

Диаметр арматурного стержня определяют в бетоне конструкции, для которой магнитным методом по настоящему стандарту предварительно установлено расположение стержней арматурной сетки (шаг продольных стержней Sравен 180 мм, поперечных ρ – 200 мм).

Вимірювання проводять серійним приладом типу ИЗС – 10Н (по шкалі, на яку нанесеш цифри в

одиницях товщини захисного шару бетону) з використанням прокладки завтовшки te, яка дорівнює 10 ммі входить до комплекту поставки приладу.

Припускається, що діаметр арматури конструкцій може бути 12 – 14 мм. Вимірюваннями охоплюється дещо розширений діапазон діаметрів – 10 – 16 мм.

Результати вимірювань наведені в таблиці Г.1.

Измерения проводят серийным прибором типа ИЗС – 10Н (по шкале, на которую нанесены цифры в единицах толщины защитного слоя бетона) с использованием входящей в комплект поставки прибора прокладки толщиной te, равной 10 мм.

Предполагается, что диаметр арматуры конструкции может быть 12 – 14 мм. Измерениями охватывается несколько расширенный диапазон диаметров – 10 – 16 мм.

Результаты измерений приведены в таблице Г.1.

Таблиця                                                                                  В міліметрах

Г.1                                                                       В миллиметрах

Таблица

 

 

Позначення

Обозначения

Значення вимірювань при діаметрах стержнів

Значение измерений при диаметрах стержней

10

12

14

16

8

Результати вимірювань

Результаты измерений

tpr

19,5

21,0

22,0

22,8

15,0

tabs

29,6

30,8

31,7

32,5

23,8

| tpr–(tabs – te) |

0,1

0,2

0,3

0,3

1,2

 

Через те, що в рамках прийнятого діапазону вимірювань не виявлений екстремум різниці дослідних значень, додатково проведені вимірювання для діаметрів 8 мм.

Мінімальна за абсолютною величиною різниця дослідних значень відповідає діаметру стержнів 10 мм. В дійсності конструкція армована арматурними стержнями діаметром 12 мм.

Помилка, яку одержали, не приводить до великої зміни товщини захисного шару бетону (різниця в 1,5 мм), але дає різницю в 1,4 рази по площі поперечного перерізу арматури.

Поскольку в рамках принятого диапазона измерений не выявлен экстремум разности опытных значений, дополнительно проведены измерения для диаметров 8 мм.

Минимальная по абсолютной величине разность опытных значений соответствует диаметру стержней 10 мм. На самом деле конструкция армирована арматурными стержнями диаметром 12 мм.

Полученная ошибка не приводит к большому изменению толщины защитного слоя бетона (разница в 1,5 мм), но дает разницу в 1,4 раза по площади поперечного сечения арматуры.

 

ДОДАТОК Д                                                                                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(інформаційний)                                                                                                                                                                          (информационное)

Форма журналу для запису результатів випробувань

Форма журнала для записи результатов испытаний

 

Найменування підприємства (будови) і його відомча підпорядкованість

Наименования предприятия (стройки) и его ведомственная подчиненность

ЖУРНАЛ

вимірювання товщини захисного шару бетону залізобетонних конструкцій

ЖУРНАЛ

измерения толщины защитного слоя бетона железобетонных конструкций

Прилад типу

Прибор типа_________________ №___________

 

Дата останього вивіру приладу

Дата последней поверки прибора_______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умовне позначення конструкції

 

 

Условное обозначение конструкции

 

Номери ділянок конструкції, що контролюються

 

 

Номера контролируемых участков конструкции

 

Параметри армування конструкції за технічною документацією

 

Параметры армирования конструкции по технической документации

Показання приладу

 

Показания прибора

Виміряна товщина захисного шару бетону

 

 

 

Измеренная толщина защитного слоя бетона

tpr,мм

 

Примітка

 

Примечание

 

Номінальний діаметр арматури

 

Номинальный диаметр арматуры

dнмм

Розташування стержнів

 

Расположение стержней

Товщина захисного шару бетону

 

Толщина защитного слоя бетона

tpr, мм

мм

Умовні одиниці

 

Условные единицы

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата випробувань___________________ Зміна______

Дата испытаний_____________________ Смена_____

Підпис особи, що проводила випробування

Подпись лица, проводившего испытания___

 

УДК 624.012.45.001.4:006.354

 

Група Ж39

Ключові слова: конструкції залізобетонні, магнітний метод, товщина захисного шару бетону, розташування арматури, виготовлення конструкцій, монтаж конструкцій, зведення монолітних конструкцій, обстеження стану конструкцій, арматурний стержень, номінальний діаметр, прилад, градуювальна залежність, випробування

Группа Ж39

Ключевые слова: конструкции железобетонные, магнитный метод, толщина защитного слоя бетона, расположение арматуры, изготовление конструкций, монтаж конструкций, возведение монолитных конструкций, обследование состояния конструкций,арматурный стержень, номинальный диаметр, прибор, градуировочная зависимость, испытания